ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริการของเรา
dot
bulletการบริการด้านบัญชี
bulletการบริการด้านภาษีอากร
bulletการบริการด้านตรวจสอบ
bulletการบริการด้านจดทะเบียน
bulletรับปรึกษาปัญหาทางบัญชีและภาษี
bulletบริการอื่นๆ
dot
บัญชี
dot
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletสมาคมการบัญชีไทย
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletแบบฟอร์มนักบัญชี
bulletศัพท์ทางบัญชี
dot
ภาษี
dot
bulletสรรพากรสานส์
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมศุลการกร
bulletเขตปลอดอากร (Free Zone)
bulletเขตอุตสาหกรรมส่งออก
bulletเครื่องหมายการค้า
bulletสมาคมนักภาษีอากรไทย
dot
หนังสือพิมพ์/วารสาร
dot
dot
สาระน่ารู้/จิปาถะ
dot
dot
Newsletter

dot


อัตราแลกเปลี่ยน
..................................

ดัชนีหุ้นต่างประเทศ
..................................

ราคาทองคำวันนี้
..................................

พยากรณ์อากาศวันนี้
..................................


ราคาน้ำมันวันนี้
..................................รับปรึกษาปัญหาทางบัญชีและภาษี article

บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร

     บริษัทยินดีเสนอบริการและให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษีอากร เพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด

  • การวางแผนภาษีอากร

         บริษัทฯ ยินดีเสนอบริการการวางแผนภาษี เงินได้นิติบุคคล การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ และการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ธุรกิจของท่านมี แนวทางในการปฎิบัติ ที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขที่กฎหมายกำหนด โดยมุ่งหวัง ให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียนั้น เป็นจำนวนที่ประหยัดที่สุด รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด โดยไม่อาศัยการทุจริตหรือเลี่ยงภาษีอากร

 

 

 

 

 

 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

         การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคล เป็นการออกแบบการดำเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรายการรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และจำนวนกำไร หรือขาดทุน โดย คำนึงถึงประเภทภาษีเงินได้นิติบุคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับวีธีการปฎิบัติทางภาษีเงินได้นิติบุคล เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนในทุกประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคลและต้องเสียเป้นจำนวนน้อยที่สุด รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคลสูงสุด โดยไม่อาศัยการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคล


 การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบไปด้วย

      1. การวางแผนเพื่อเริ่มกิจการหรือเมื่อเริ่มกิจการใหม่
      2. การวางแผนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคล
      3. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลด้านรายได้
      4. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลด้านรายได้
      5. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคลด้านทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
      6. การวางแผนเกี่ยวกับหน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
      7. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเด้นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

      1. เพื่อให้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคล เป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นจำนวนน้อยที่สุดโดยไม่ใช้การหลีกเลี่ยงภาษีอากร
      2. เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในอดีตและป้องกันปํญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี โดยมุ่งแก้หรือป้องกันที่สาเหตุแห่งปัญหา
     3. เพื่อประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเสียภาษีเงินได้นิติบุคลไม่ถูกต้อง อาทิ เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษี ค่าปรับทางอาญา
     4. เพื่อใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล อาทิ
             - การใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฏากร
             - การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
     5. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นและไม่ได้มาตรฐาน
     6. เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียกตรวจสอบภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินสรรพากร
     7. เพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
 
        ทั้งนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทางธุรกิจ

บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเงินได้นิติบุคล

    1. ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารระดับสูง
    2. ฝ่ายบัญชีการเงินและภาษีอากร
    3. ฝ่ายการตลาด
    4. ฝ่ายกฏหมาย
    5. ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    6. ผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร

ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจที่ต้องการจัดให้มีการวางแผนภาษี

   1. ปัญหาการปฎิบัติการต่างๆ ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ในงานปกติประจำวัน ผิดผลาดไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎหมาย
        1.1 ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกรับรู้รายได้ทางภาษีอากร
        1.2 ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามเล็กๆน้อยๆ
        1.3 ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงรายการ
        1.4 ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แบบแสดงรายการ
        1.5 ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงาน
   2. ปัญหาการปฎิบัติการในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจตลอดจนการทำสัญญา ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของกฎหมาย
   3. ปัญหาความแตกต่างของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทางธุรกิจ และบัญชีการเงิน กับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขภาษีเงินได้นิติบุคคล (ปัญหา
บัญชีภาษีอากร)
        1.1 ปัญหาความแตกต่างของเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้
        1.2 ปัญหาความแตกต่างของเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย
        1.3  ปัญหาความแตกต่างของหลักเกณฑ์ ในการตีราคาทรัพย์สิน หนี้สิน
   4. การเปลี่ยนแปลง(Changing Problem) ให้เกิดความหลากหลายทางธุรกิจ (Diversification ) อาทิ
        4.1 ต้องการเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน จำกัด
        4.2 ต้องการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
        4.3 ต้องการผู้ร่วมลงทุนรายใหม่
        4.4 ต้องการความเป็นมาตราฐานสากล
   5. ปัญหาการใช่สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรขององค์กรยังเป็นไปอย่างไม่เต็มที่ หรือสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็น
        5.1 สิทธิประโยชน์ด้านรายได้ - การยกเว้น
        5.2  สิทธิประโยชน์ด้านรายจ่าย - รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น
        5.3 สิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สิน และ หนี้สิน - ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา การใช้สิทธิเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นสินค้าคงเหลือ
   6. ปัญหาอื่น อาทิ
        6.1 ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.  50 กับ ภ.พ .30
        6.2  ปัญหาการขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคล
        6.3 ปัญหาการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
                 - การ Apporach เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิกรมสรรพากร

ที่มา:บางส่วนของเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรการวางแผนภาษีอากรอย่างมืออาชีพ โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
จัดโดย สมาคมนักบัญชีไทย
บริการอื่น (Other Service)

บริการด้านการจดทะเบียน article
บริการอื่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ....................................................
ที่อยู่ :  เลขที่ ..........................................เขต :  ................. แขวง : ........................
จังหวัด :................     รหัสไปรษณีย์ : ..............
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : ........................................................